Operator Ekonomik i Autorizuar (OEA)

Eurolab ka punuar fort për të zhvilluar aktivitet e saj, për të rritur efiçencën dhe për ta bërë kompaninë tonë një nga më tranparentet në Shqipëri dhe rajon.


Kjo është pse Dogana Shqipëtare i ka akorduar Eurolab “statusin e besueshmërisë” në mes 8 kompanive tjera: Operator Ekonomik i Autorizuar (OEA) nga dhjetori 2021. Natyrisht që ky është një privilegj i merituar për Eurolab. Statusi i OEA bazohet në standartet ndërkombëtare dhe është i njohur edhe në vendet e CEFAT-as.

Çfarë do të thotë kjo në termat praktikë për Eurolab?


⦁ Porcedura të thjeshtuara zhdoganimi në Shqipëri dhe vendet e CEFTA;
⦁ Mundësia për të përdorur hapësira magazinimi brenda dhe jashtë zonës Doganore;
⦁ Zvogëlim i garanicive të kërkuara, thjeshtim i procedurave të tranzitit, etj.


Eurolab i ka plotësura dhe është kontrolluar për shumë kritere: asnjë shkelje të rregullave Doganore dhe Fiskale, ka të ngritur një organizatë me drejtim funksional dhe punonjës profesional, hisori pozitive tranporti në Dogana, zinxhir trgtar të konsoliduar, mundësi kontrolli të plote, aftësi paguese, standarte të sigurise e shëndetit në punë e kështu me rallë.